1. Bendrosios nuostatos

Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) sudarytos norint užtikrinti Pirkėjo ir Pardavėjo teises, nustatyti abiejų šalių pareigas ir atsakomybes, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką bei kitas su prekių pirkimu – pardavimu beautyline.lt internetinėje parduotuvėje susijusias nuostatas.
Norėdami naudotis www.beautyline.lt elektronine parduotuve Jūs privalote perskaityti ir sutikti su žemiau išdėstytomis taisyklėmis (toliau - Taisyklės) bei jų laikytis. Uždėdami varnelę ant „Aš susipažinau ir sutinku su paslaugų teikimo sąlygomis“ Jūs patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visas Taisykles, jas supratote bei be jokių išlygų sutinkate su visomis jose išdėstytomis sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.
Jeigu Pirkėjas nesutinka su šiomis taisyklėmis, tokiu atveju prašome neatlikti pirkimo – pardavimo sandorių internetinėje parduotuvėje beautyline.lt ir nesinaudoti šios internetinės parduotuvės paslaugomis.
Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravę Pirkėjai bus informuojami prisijungimo beautyline.lt internetinėje parduotuvėje metu.

Pirkti beautyline.lt internetinėje parduotuvėje turi teisę:

* Visi fiziniai asmenys sulaukę pilnametystės;
* Nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
* Juridiniai asmenys.

2. Asmens duomenų apsauga

Registruojantis beautyline.lt internetinėje parduotuvėje Pirkėjai privalo pateikti teisingą asmeninę informaciją (vardą, pavardę, el. pašto adresą). Perkant prekes Pirkėjas privalo pateikti papildomus teisingus duomenis (pilną mokėtojo adresą, pilną gavėjo adresą, telefoną, pasirinkti mokėjimo būdą).  Pirkėjas atsakingas už teisingų duomenų pateikimą.
Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregisruojama internetinėje parduotuvėje beautyline.lt, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika. Asmens duomenis naudos tik Pardavėjas ir partneriai, atsakingi už prekių pristatymą, ir nebus atskleidžiami jokioms trečioms šalims (išskyrus LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu buvo įvykdyta nusikalstama veika, susijusi su konkrečiu Pirkėju, ir tie duomenys reikalingi teisėsaugos pareigūnams). Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų .
Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai duomenis keisti, papildyti ar ištrinti.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti užsakymą“. Ši nuoroda yra paskutiniame apmokėjimo už prekes žingsnyje – 5 žingsnis „Patvirtinti užsakymą“. Pirkėjas elektroniniu paštu, kurį nurodė registracijos metu arba prekių užsakymo formoje, gauna laišką, kuriame prekės (-ių) užsakymas yra patvirtinamas. Nuo to momento, Klientas yra įpareigotas už užsakytas prekes atsiskaityti tuo metu nustatytomis kainomis ir šias prekes priimti.

4. Pirkėjo teisės

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes beautyline.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.
Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su beautyline.lt internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos.
Pirkėjo teisė atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymais „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ bei „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių“.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų prie beautyline.lt internetinėje parduotuvėje turimos vartotojo sąsajos. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
Pirkėjas, naudodamasis beautyline.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų bei teisės aktų.
Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pateikimą į internetinę parduotuvę beautyline.lt.

6. Pardavėjo teisės

Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve ir/arba panaikinti Pirkėjo registraciją. Bet kokie bandymai pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui yra tiriami ir, esant reikalui, perduodami teisėsaugos institucijoms.
Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklėse aprašytą apmokėjimo už prekes būdą (apmokėjimas pavedimu), nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
Kai Pirkėjas pasirenka šiose Taisyklėse numatytą apmokėjimo būdą grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetine parduotuve beautyline.lt teikiamomis paslaugomis.
Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus, kai įvykdoma nusikalstama veika, susijusi su Pirkėju, ir šie duomenys yra reikalingi teisėsaugos institucijoms.
Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu. Už duomenų pateikimo teisingumą atsako Pirkėjas.
Pardavėjas užsakytų prekių siuntinį pradeda formuoti tik gavus pilną apmokėjimą už prekes. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje. Pirkėjui pasirinkus apmokėjimo būdą grynaisiais pinigais Pardavėjas užsakytų prekių siuntinį pradeda formuoti pagal 6 skyriuje nurodytas taisykles.
Pardavėjas, dėl tam tikrų aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

8. Prekės ir jų kainos

Konkrečių prekių kainos pateiktos Eurais ir Litais ir nurodytos ties kiekvienos prekės aprašymu. Į prekės kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM). Parduotuvė įsipareigoja prekes parduoti už užsakymo momentu galiojančias ir užsakymu patvirtintas kainas. Į prekės kainą nėra įskaičiuotas pristatymo mokestis.
Parduotuvė neprisiima atsakomybės dėl netikslios ir (ar) neišsamios informacijos apie prekę. Jos spalva, forma ar kiti parametrai gali skirtis dėl naudojamo monitoriaus ypatybių ir (ar) nustatymų.

9. Apmokėjimo tvarka ir terminai

Pirkėjas apmokėti prekes turi ne vėliau kaip po trijų darbo dienų po pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, t.y. ne vėliau kaip po trijų darbo dienų po užsakymo patvirtinimo.

Apmokėjimas už prekes galimas tokiais būdais:

Apmokėjimas banko pavedimu
Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į beautyline.lt banko sąskaitą (apmokant Pirkėjas privalo nurodyti užsakymo numerį, nenurodžius skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ tikslaus užsakymo numerio, Pardavėjas negarantuoja užsakymo įvykdymo). UAB "Belenita" banko rekvizitai nurodyti čia.

Apmokėjimas banko pavedimu naudojantis internetinės bankininkystės sistema
Apmokėjimas banko pavedimu naudojantis internetinės bankininkystės sistema– tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, savarankiškai prisijungus prie pasirinkto banko internetinės bankininkystės sistemos perveda pinigus į beautyline.lt banko sąskaitą (apmokant Pirkėjas privalo nurodyti užsakymo numerį, nenurodžius skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ tikslaus užsakymo numerio, Pardavėjas negarantuoja užsakymo įvykdymo). UAB "Belenita" banko rekvizitai nurodyti čia.

Apmokėjimas per PaySera sistemą

Nuo šiol galėsite dar greičiau apmokėti savo užsakymus mūsų parduotuvėje pasinaudoję PaySera paslauga.
Naudodamiesi paySera bank-link paslauga už prekes saugiai ir greitai galite atsiskaityti per vieną iš šių bankų - AB Šiaulių bankas, AB Nordea bankas, AB Danske Bank, AB Citadele bankas, AB DNB bankas, AB SEB bankas, AB bankas "Swedbank". Mokėjimas įskaitomas iškart ir Jūsų užsakymas pradedamas vykdyti.
Užsakymo žingsnyje pasirinkus „Apmokėjimo būdas“ PaySera sistema nukreips Jus į banko puslapį ir perduos elektroninės bankininkystės sistemai duomenis apie sumą, kurią reikia apmokėti.
Sistema jau bus Jums suformavusi mokėjimą už išsirinktas prekes. Beliks tik patvirtinti mokėjimą.


Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu

Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu pasirinkus pristatymo būdą "kurjeris" – Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo (perdavimo – priėmimo) metu. Pirkėjas privalo pateikti pilną teisingą informaciją sąskaitai, t.y.  vardas, pavardė, adresas, tikslus pristatymo adresas, telefono numeris, bei patvirtinant užsakymą paskutiniame žingsnyje laukelyje papildomos pastabos nurodyti laiką, kuriuo pirkėjas gali ir įsipareigoja priimti bei apmokėti kurjeriui grynais pinigais už siuntą. Pirkėjas privalo turėti tikslią pinigų sumą, kurią reikės apmokėti kurjeriui už prekes ir/ar pristatymo išlaidas.

Kai Pirkėjas pasirenka grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu numatytą apmokėjimo būdą, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

Pirkėjas įsipareigoja atlyginti visas išlaidas, visus ir bet kokius Pardavėjo nuostolius, susijusius su pirkimo-pardavimo sutarties vykdymu, kuriuos patirs Pardavėjas dėl to, jog Pirkėjas pasirinkęs atsiskaitymo už prekes būdą - apmokėjimą grynais pinigais, nesumokėjo kurjeriui už prekes, įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis prekių pristatymui ir jų grąžinimui.

Pirkėjui išsirinkus ir nusipirkus pageidaujamas prekes, skiltyje „Mano duomenys“ paspaudus nuorodą „Užsakymai“, Pirkėjas mato ir gali atsispausdinti užsakymo lapą PVM sąskaitą - faktūrą. Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir mokėtojo adresas, mokėjimo būdas, pristatymo adresas bei mokesčiai.

Apmokėjimas Paypal

Patogus apmokėjimas iš užsienio bankų, turintiems Paypal sąskaitą, siekiant pervesti pinigus greitai ir pigiau.

Apmokėjimas virtualia kreditine kortele Sving

 

Tai nemokamas atidėtas 45 dienų apmokėjimas už prekes.

Sving leidžia Jums patiems nuspręsti kiek ir kada mokėti:
·    per 45 dienas nuo pirkimo datos be jokių papildomų mokesčių
·   dalimis iki 12 mėn. laikotarpio tik su 2,99 % mėn. palūkanomis ir 2,88 € sąskaitos administravimo mokesčiu.

 

10. Prekių pristatymas

Prekes pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas.

Jeigu užsakymo suma neviršija 72,41 EUR / 250Lt , pristatymas visoje Lietuvoje kurjeriu 2,90 EUR / 10Lt su PVM.
Jeigu užsakymo suma neviršija 28,96 EUR / 100Lt, pristatymas visoje Lietuvoje registruota pašto siunta 1,45 EUR / 5Lt su PVM.
Pardavėjas taiko nuolaidą prekių pristatymui kurjeriu, jeigu užsakymo suma viršija 72,41 EUR / 250Lt, PRISTATYMAS NEMOKAMAS.
Pardavėjas taiko nuolaidą prekių pristatymui paštu, jeigu užsakymo suma viršija 28,96 EUR / 100Lt, PRISTATYMAS NEMOKAMAS.
Pristatymas į ES šalis paštu 7,25 EUR / 25Lt.
Pristatymas į kitas šalis paštu 11,60 EUR/ 40Lt.

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, nurodytu adresu Lietuvoje per 1-10 darbo dienų nuo apmokėjimo už prekes dienos. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą bei pašto kodą, kurį galite pasitikrinti čia.
Taip pat Pirkėjas sutinka, jog išimties tvarka pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas.
Prekės Kurjeriu pristatomos nuo pirmadienio iki šeštadienio iš anksto su Pirkėju suderintu laiku.
Dėl Pirkėjo kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių, nesudarius galimybių Kurjeriui pristatyti prekes, prekės grąžinamos Pardavėjui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių nepristatymo laiku ir Pardavėjas yra visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku.
Pardavėjo įgaliotas atstovas neatsako ir netikrina ar prekes atsiima būtent užsakyme paminėtas asmuo. Tai Pirkėjo atsakomybė. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Kurjeriu patikrinti siuntos būklę, ar siuntos pakuotė nėra suglamžyta, sušlapusi, suplėšyta ar kitokiu būdu išoriškai pažeista. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Pirkėjas privalo Kurjerio pateiktame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti pastebėtus trūkumus. Pirkėjas, neatlikęs šių veiksmų prie Kurjerio, neturi teisės reikšti jokių pretenzijų dėl prekių pažeidimų ir Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios dėl to kylančios atsakomybės.
Pardavėjas pastebėjęs, jog prekės neatitinka užsakyme numatytų reikalavimų, įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pardavėju nurodytais Pardavėjo kontaktais. Pardavėjas įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Pardavėjo ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės.

11. Prekių kokybės garantija

Kiekvienos beautyline.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
Pirkėjas supranta, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali nevisiškai atitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių, todėl Pardavėjas už tai neatsako.

12. Prekių grąžinimas ir keitimas (Lietuvoje)

Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymais „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ bei Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių“. Sidabro gaminiai nėra grąžinami.
Pirkėjas per 7 darbo dienas po prekių perdavimo dienos turi teisę grąžinti internetinėje parduotuvėje  įsigytą kokybišką prekę (-es) bei atgauti už ją (-as) sumokėtus pinigus arba pakeisti prekę (-es) kitomis analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis.
Pirkėjas, norėdamas grąžinti prekę(es) privalo pranešti apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu info@beautyline.lt nurodant pageidaujamą grąžinti prekę - užsakymo numerį, prekės pavadinimą bei prekės kodą) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos.
Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

* grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
* prekė negali būti dėvėta ar kitaip naudota, ji turi būti nesugadinta ir nepraradusi savo vertės;
* prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, kiti žymėjimai, neišteptos ir kt.);
* grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats, adresu Kęstučio g. 1/9-13, Vilnius, Lietuva darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 valandos, arba atsiųsti naudojantis savo pasirinkto ar Pardavėjo kurjerio paslaugomis. Kartu su grąžinama preke turi būti pateiktas "Prekės grąžinimo ar keitimo prašymas" ir pirkimą parduotuvėje beautyline.lt įrodantis dokumentas (PVM sąskaita faktūra).
Pardavėjas gavęs keičiamą ar grąžinamą prekę per 14 dienų įsipareigoja informuoti Pirkėją, ar prekė atitiko grąžinimo/keitimo kriterijus. Jei grąžinama/keičiama prekė atitinka šiuos kriterijus, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti prekę arba grąžinti už ją sumokėtus pinigus.
Tais atvejais, kai prekės yra keičiamos, Pardavėjas įsipareigoja keičiamą prekę pakeisti į bet kurią kitą prekę (-es), kurios (-ių) vertė neviršyja keičiamos prekės. Jei keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą Pardavėjo banko sąskaitą.
Keičiamų ar grąžinamų prekių transportavimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

Pirkėjas negali grąžinti tokių prekių, kurių grąžinimo galimybių nenustato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Tai tokios prekės kaip apatinis trikotažas, pižamos, naktiniai marškiniai, kojinės, puskojinės, pėdkelnės, sidabro gaminiai.

Jeigu mūsų internetinėje parduotuvėje įsigijote kokybišką prekę ir norite ją grąžinti, norime atkreipti Jūsų dėmesį į du Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių“ punktus:
Punktas Nr. 14. Jeigu pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis turi teisę per keturiolika dienų nuo ne maisto prekių pardavimo dienos, jeigu pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino, pakeisti ją analogiška preke.
Punktas Nr. 18. Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl šių taisyklių 14 punkte nurodytų priežasčių netenkinamas įsigijus tokias prekes:
parfumerijos, kosmetikos ir tualetinius preparatus (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 33.03 - 33.07), fotografijos ir kinematografijos prekes (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 37.00), spausdintas knygas, reprodukcijas ir kitus poligrafijos pramonės dirbinius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 49.00), audinius (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09, 55.12-55.16), kilimines grindų dangas, išskyrus kilimus ir kilimėlius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 57.00), megztus vyriškus, berniukų, moteriškus arba mergaičių apatinius drabužius (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 61.07 - 61.09), kūdikių drabužėlius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 61.11), pėdkelnes, kojines, puskojines ir kitus panašius dirbinius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 61.15), siūtus vyriškus, berniukų, moteriškus arba mergaičių apatinius marškinius, naktinius marškinius, pižamas ir panašius dirbinius (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 62.07 - 62.08), kūdikių drabužėlius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 62.09), liemenėles, juosmenis, korsetus ir panašius dirbinius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 62.12), perlus, brangakmenius, tauriuosius metalus bei jų dirbinius, išskyrus dirbtinę bižuteriją (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 71.00, išskyrus 71.17), mašinas ir mechaninius įrenginius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 84.00), elektros mašinas ir įrenginius, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatus (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 85.00), antžeminio transporto priemones (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 87.00), laivus, valtis ir plaukiojančius įrenginius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 89.00), optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisus ir aparatus (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 90.00), laikrodžius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 91.00), muzikos instrumentus (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 92.00), ginklus ir šaudmenis (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 93.00), baldus, patalynės reikmenis, šviestuvus (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 94.00), žaislus, žaidimus, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 95.00, išskyrus 95.06 - 95.07).

Prašome Jūsų įsitikinti, kad Jums tinka užsakomos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas.

13. Atsakomybė

Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formose, esančiose beautyline.lt internetinėje parduotuvėje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei beautyline.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

14. Apsikeitimas informacija

Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

15. Baigiamosios nuostatos

Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
Jeigu Pirkėjas nesutinka su šiomis taisyklėmis, jis negali naudotis beautyline.lt internetinės parduotuvės paslaugomis.
Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.